Terms and conditions for receiving organisation

1. Description of Service ('Service')

De som registrerat sin organisation på Charity Storm/Föreningsinsamling.se räknas som mottagande organisation (”Organisation”) och medger därmed att han eller hon har godkännande att ingå avtal å Organisationens vägnar, samt ha läst igenom och godkänner nedan angivna Villkor. Genom att godkänna Villkoren förbinder sig Organisationen att följa Villkoren, samt övriga villkor, instruktioner och bestämmelser som vid var tid framförs av webbplatsen.

2. Management of donated funds

Charity Storm/Föreningsinsamling.se förpliktar sig att vid månadsskiftet 90 dagar efter gåva genomförts föra över insamlade medel till Organisationen. Vid olaglig betalning förbehåller Charity Storm sig rätten att behålla pengarna längre än 90 dagar och där nödvändigt återbetala pengarna vid olaglig betalning. Har Organisationen valt ett Paypal-konto som mottagande konto sker dock utbetalning cirka en månad efter det att insamlingen, till vars tidigare nämnd gåva givits, avslutats.

Av de insamlade medlen tar Charity Storm/Föreningsinsamling en avgift, utöver transaktionskostnad. Nivån på avgiften avgörs av vilken typ av organisation Organisationen är samt hur mycket pengar Organisationen ditintills samlat in via Tjänsten. Avgiftsnivåerna finnes på Charity Storms/Föreningsinsamling.se:s hemsida under sektionen ”Hur funkar det?”. Organisationen har som ansvar att läsa igenom avgiftsnivåerna innan denne registrerar sin organisation på Charity Storm/Föreningsinsamling.se. Charity Storm/Föreningsinsamling.se förbehåller sig rätten att ändra avgiftsnivåerna. Skulle sådan avgiftsändring ske, skall berörd Organisation inom rimlig tid kungöras via den epost-adress Organisationen har registrerat hos Charity Storm/Föreningsinsamling.se. Charity Storm/Föreningsinsamling.se använder avgiften till bl.a. att täcka kostnader och underhåll och vidareutveckling av Tjänsten. Charity Storm/Föreningsinsamling.se förpliktar sig att särskilja insamlade medel från egna i enlighet med lagen om redovisningsmedel (1944:181).

3. Agreement time and termination

Avtal som Organisationen tecknar om tillgången till Tjänsten i enlighet med dessa Villkor gäller från och med att Organisationen har accepterat Villkoren och så länge Organisationen har ett konto på Webbplatsen. Organisationer kan när som helst meddela Charity Storm/Föreningsinsamling.se att denne önskar ta bort sitt konto på Webbplatsen, vartefter kontot tas bort och Avtalet sägs upp, så snart Charity Storm/Föreningsinsamling.se försäkrat sig om att Organisationen inte har några utestående betalningar eller andra skyldigheter att uppfylla enligt dessa Villkor samt att alla tillhörande insamlingar är avslutade.

Charity Storm/Föreningsinsamling.se har rätt att när som helst säga upp Avtalet för omedelbar upphörande, eller tillfälligt stänga av Organisationen från Tjänsten, om Organisationen:
(a) utnyttjar Tjänsten på ett otillbörligt sätt genom att ingå avtal som strider mot lag eller god sed, sprida information som kan anses vara olaglig, begå olagliga handlingar på Internet eller därmed sammankopplade nätverk eller i övrigt på ett sätt som medför avsevärd olägenhet för Charity Storm/Föreningsinsamling.se;
(b) i väsentligt avseende bryter mot dessa Villkor eller i övrigt de riktlinjer Charity Storm/Föreningsinsamling.se lämnat om Tjänsten på webbplatsen.

4. Branding and logotype

Charity Storm/Föreningsinsamling.se äger rätt att använda Organisationens namn som referens i sin marknadsföring. Charity Storm/Föreningsinsamling.se får även använda och reproducera Organisationens varumärke och loggor på Charity Storms/Föreningsinsamling.se:s webbsajt och i samband med marknadsföring. I de fall Charity Storm/Föreningsinsamling.se önskar omforma Organisationens varumärke och loggor skall detta ske i samtycke med Organisationen.

Organisationen äger rätt att använda Charity Storm/Föreningsinsamling.se:s namn och loggor som referens i sin marknadsföring. I de fall Organisationen önskar omforma Charity Storms/Föreningsinsamling.se:s varumärke och loggor skall detta ske i samtycke med Charity Storm/Föreningsinsamling.se.

5. Force majeure

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar fullgörandet i rätt tid. Såsom befriande omständighet skall anses exempelvis myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, krig, förlust eller förstörelse av data i större omfattning eller egendom av väsentlig betydelse eller annan jämförlig händelse över vilken part inte råder. Om part önskar påkalla befrielse enligt bestämmelserna i denna punkt skall part utan oskäligt dröjsmål underrätta den andre parten härom för att få åberopa omständigheten. Efter det att hindret upphört, ska förpliktelsen fullgöras utan dröjsmål.