Information for donors

1. Description of Service ('Service')

Charity Storm/Föreningsinsamling.se möjliggör för privatpersoner (”Insamlare”) att genom själv valda insamlingsaktiviteter samla in pengar till av Insamlaren bestämd välgörenhetsorganisation (”Organisation”). Charity Storms/Föreningsinsamling.se:s tjänst består i att tillhandahålla en webbplats där Insamlarens aktiviteter och summan av gjorda donationer återspeglas samt att hantera insamlingen av donerade medel och inom viss, nedan angiven, tid föra dessa vidare till av Insamlaren utsedd Organisation. För att erhålla stor valmöjlighet bland insamlingsändamål, har Charity Storm/Föreningsinsamling.se valt att samarbeta både med Organisationer som innehar 90-konto och de som inte innehar det. Vid de fall Organisationen innehar ett 90-konto har detta synliggjorts vid tillfället när Insamlaren valde mottagande part.

2. Donations

Givaren medger att uttag får göras från angivet kontokort på begäran av betalningsmottagare för betalning. Meddelande om uttag får Givaren från kontoförande bank.
Betalningsmottagaren får begära uttag från Givarens konto på förfallodagen om Givaren godkänt uttaget i samband med en donation till en insamling. Givaren ansvarar för att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning. Om kontobehållningen inte räcker för betalning får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna, som får omfatta högst en vecka.
Om en insamling avslutas i förtid, förbehåller Charity Storm/Föreningsinsamling.se sig rätten att föra vidare alla donationer som dittills skett till insamlingen till utsedd Organisation.
Om en insamling avslutas i förtid, förbehåller Charity Storm/Föreningsinsamling.se sig rätten att föra vidare alla donationer som dittills skett till insamlingen till utsedd välgörenhetsorganisation.

3. Management of donated funds

Charity Storm/Föreningsinsamling.se förpliktar sig att vid närmaste månadsskifte inträffande 90 dagar efter donationsinbetalning föra över pengarna till av Insamlaren vald Organisation. Detta för att kunna tillhandahålla återbetalning vid olagliga betalningar, t.ex. vid stulna kreditkort. Vid olaglig betalning förbehåller Charity Storm/Föreningsinsamling.se sig rätten att behålla pengarna längre än de dagar som tidigare nämnts. Från de insamlade medlen görs avdrag med cirka 8 %, vilka Charity Storm/Föreningsinsamling.se använder till bl.a. transaktionskostnader, underhåll och vidareutveckling av Tjänsten.
Charity Storm/Föreningsinsamling.se förpliktar sig att särskilja insamlade medel från egna i enlighet med lagen om redovisningsmedel (1944:181).

4. Responsibility Charity Storm/Association Storm

Charity Storm/Föreningsinsamling.se strävar efter att Tjänsten ska vara funktionell och tillgänglig dygnet runt. Tillfälliga störningar och driftsavbrott kan dock förekomma och tidvis kan vissa funktioner vara otillgängliga. Charity Storm/Föreningsinsamling.se tar inget ansvar för störningar, driftsavbrott eller funktioners tillgänglighet och Användare har inte någon rätt till ersättning till följd av Tjänstens funktionalitet eller tillgänglighet. Charity Storm/Föreningsinsamling.se kan inte heller garantera att informationen på Webbplatsen är aktuell, pålitlig eller fri från fel. Charity Storm/Föreningsinsamling.se ansvarar inte för skador som orsakats av händelse utanför Charity Storms kontroll, såsom dataintrång, virus och/eller andra skadliga komponenter, fel som beror på Användaren, fel i dennes utrustning eller något annat förhållande på Användarens sida, myndighetsåtgärd, hårda väderförhållanden, sabotage, strejk, krig, olycka, elavbrott eller fördröjning i externt nät, mobil- eller telefonförbindelse. Webbplatsen innehåller normalt länkar till andra webbplatser. Dessa finns medtagna av serviceskäl. Charity Storm/Föreningsinsamling.se friskriver sig helt från ansvaret för hur sådana webbplatser kan påverka Användaren. Skada som uppkommit i andra fall ersätts endast om Charity Storm/Föreningsinsamling.se gjort sig skyldigt till grovt vårdslöshet eller handlat uppsåtligt.

5. Privacy policy

Charity Storm/Föreningsinsamling.se är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Användaren lämnar till Charity Storm/Föreningsinsamling.se. Charity Storm/Föreningsinsamling.se använder Användarens personuppgifter i syfte att identifiera Användaren, kommunicera med Användare, administrera Användarens personuppgifter för att uppfylla detta Avtal och i övrigt administrera Tjänsten. Användares Personuppgifterna kan även komma att behandlas i samband med direktmarknadsföring från Charity Storm/Föreningsinsamling.se och dess partnerföretag samt för statistikändamål. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut till utomstående personer eller företag som behöver uppgifterna för att Användare ska kunna genomföra den aktuella donationen via Tjänsten, för att informera om insamling samt i övrigt för att Användare ska kunna använda Tjänsten.
Användaren har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas avseende Användaren hos Charity Storm/Föreningsinsamling.se, oavsett hur dessa samlats in. Om Användare vill ha sådan information, ska en undertecknad begäran lämnas till Charity Storm/Föreningsinsamling.se. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras skriftligen, och kan inte skickas med e-post. Om Användares personuppgifter har behandlats i strid med personuppgiftslagen har Användaren enligt 28 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Användaren har när som helst rätt att avanmäla sitt intresse för att personuppgifterna behandlas i samband med marknadsföring. }

Du är alltid välkommen att kontakta Charity Storm/Föreningsinsamling.se via e-postadressen [email protected] eller genom att skriva till oss på adressen
Charity Storm AB
Organisationsnummer 556870-1733
Upplandsgatan 71, Stockholm, Sverige

För vidare information om rättigheter och skyldigheter enligt Personuppgiftslagen hänvisas till Datainspektionens hemsida:
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/publicering-pa-internet/

6. Dispute Resolution

Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal, som inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden. Om tvisten skall prövas i domstol skall den avgöras i svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.

7. Questions

För det fall frågor uppstår är du välkommen att kontakta Charity Storm/Föreningsinsamling.se på [email protected].