General conditions for collectors ('Terms of Use')

De som startat ett konto på Charity Storm/Föreningsinsamling.se räknas som användare (”Användaren”) och medger därmed att han eller hon läst igenom och godkänner nedan angivna Användarvillkor. Genom att godkänna Användarvillkoren förbinder sig Användaren, samt företrädaren för företaget om Användaren är ett företag, att följa Användarvillkoren, samt övriga villkor, instruktioner och bestämmelser för den tjänst som vid var tid framgår av webbplatsen.

1. Description of Service ('Service')

Charity Storm/Föreningsinsamling.se möjliggör för privatpersoner (”Insamlare”) att genom själv valda insamlingsaktiviteter samla in pengar till av insamlaren bestämd välgörenhetsorganisation (”Organisation”). För att erhålla stor valmöjlighet bland insamlingsändamål, har Charity Storm/Föreningsinsamling.se valt att samarbeta både med Organisationer som innehar 90-konto och de som inte innehar det. Vid de fall Organisationen innehar ett 90-konto kommer detta att synliggöras vid tillfället när Insamlaren väljer mottagande part. Charity Storms/Föreningsinsamling.se:s tjänst består i att tillhandahålla en hemsida där Insamlarens aktiviteter och summan av gjorda donationer återspeglas samt att hantera insamlingen av donerade medel och inom viss, nedan angiven, tid föra dessa vidare till av Insamlaren utsedd Organisation.

2. Registration and password

Registrering på Charity Storms/Föreningsinsamling.se:s hemsida är kostnadsfri för såväl Insamlare som givare (”Givare”). Vissa delar av Charity Storms/Föreningsinsamling.se:s webbplatser kan bara nås genom användning av ett lösenord. Alla Användare som har ett lösenord ansvarar för att det bevaras konfidentiellt. Användaren ansvarar för alla aktiviteter som sker under lösenordet. Om Charity Storm/Föreningsinsamling.se finner att otillbörlig användning av webbplatsen eller lösenordet sker förbehåller sig Charity Storm/Föreningsinsamling.se rätten att omedelbart ogiltiggöra lösenordet eller vid otillbörlig användning att spärra användarkontot.

3. Term and Termination

Avtal som Användare tecknar om tillgång till Tjänsten i enlighet med dessa Användarvillkor gäller från och med att Användaren har accepterat villkoren och så länge Användaren har ett konto på Webbplatsen. Användare kan när som helst meddela Charity Storm/Föreningsinsamling.se att denne önskar ta bort sitt konto på Webbplatsen, vartefter kontot tas bort och Avtalet sägs upp, så snart Charity Storm försäkrat sig om att Användaren inte har några [utestående betalningar eller andra] skyldigheter att uppfylla enligt dessa Användarvillkor.
Charity Storm/Föreningsinsamling.se har rätt att när som helst säga upp Avtalet för omedelbart upphörande, eller tillfälligt stänga av Användaren från Tjänsten, om Användaren:

(a) utnyttjar Tjänsten på ett otillbörligt sätt genom att ingå avtal som strider mot lag eller god sed, sprida information som kan bedömas vara olaglig, begå olagliga handlingar på Internet eller därmed sammankopplade nätverk eller i övrigt på ett sätt som medför avsevärd olägenhet för Charity Storm;

(b) i väsentligt avseende bryter mot dessa Användarvillkor eller i övrigt de riktlinjer som Charity Storm/Föreningsinsamling.se lämnat om Tjänsten på Webbplatsen;

4. Management of donated funds

Charity Storm/Föreningsinsamling.se förpliktar sig att vid närmaste månadsskifte inträffande 90 dagar efter donationsinbetalning föra över pengarna till av Insamlaren vald Organisation. Detta för att kunna tillhandahålla återbetalning vid olagliga betalningar, t.ex. vid stulna kreditkort. Vid olaglig betalning förbehåller Charity Storm/Föreningsinsamling.se sig rätten att behålla pengarna längre än de dagar som tidigare nämnts. Från de insamlade medlen görs avdrag med cirka 8 %, vilka Charity Storm använder till bl.a. transaktionskostnader, underhåll och vidareutveckling av Tjänsten.
Charity Storm/Föreningsinsamling.se förpliktar sig att särskilja insamlade medel från egna i enlighet med lagen om redovisningsmedel (1944:181).

5. Ansvar Charity Storm/Föreningsinsamling.se

Charity Storm/Föreningsinsamling.se strävar efter att Tjänsten ska vara funktionell och tillgänglig dygnet runt. Tillfälliga störningar och driftsavbrott kan dock förekomma och tidvis kan vissa funktioner vara otillgängliga. Charity Storm/Föreningsinsamling.se tar inget ansvar för störningar, driftsavbrott eller funktioners tillgänglighet och Användare har inte någon rätt till ersättning till följd av Tjänstens funktionalitet eller tillgänglighet. Charity Storm/Föreningsinsamling.se kan inte heller garantera att informationen på Webbplatsen är aktuell, pålitlig eller fri från fel.
Charity Storm/Föreningsinsamling.se ansvarar inte för skador som orsakats av händelse utanför Charity Storms/Föreningsinsamling.se:s kontroll, såsom dataintrång, virus och/eller andra skadliga komponenter, fel som beror på Användaren, fel i dennes utrustning eller något annat förhållande på Användarens sida, myndighetsåtgärd, hårda väderförhållanden, sabotage, strejk, krig, olycka, elavbrott eller fördröjning i externt nät, mobil- eller telefonförbindelse. Webbplatsen innehåller normalt länkar till andra webbplatser. Dessa finns medtagna av serviceskäl. Charity Storm/Föreningsinsamling.se friskriver sig helt från ansvaret för hur sådana webbplatser kan påverka Användaren.
Skada som uppkommit i andra fall ersätts endast om Charity Storm/Föreningsinsamling.se gjort sig skyldigt till grovt vårdslöshet eller handlat uppsåtligt.

6. Content collector 'homepage' / Obligations collector

Användaren garanterar att innehåll som denne lägger upp på Webbplatsen inte belastas av någon tredje man tillkommande rätt. När innehåll läggs upp ges Charity Storm/Föreningsinsamling.se en kostnadsfri, icke-exklusiv, evig licens att fritt använda, överlåta, upplåta och ändra detsamma. Detta för t.ex. kunna visa Insamlares insamlingsbilder på vår startsida, visa exempel på insamlingar på våra samarbetspartners webbplatser (t.ex. Midnattsloppet), etc.
Användare ska omedelbart underrätta Charity Storm/Föreningsinsamling.se om tredje man riktar krav mot Användaren på grund av att innehåll på Webbplatsen påstås göra intrång i tredje mans immateriella rättigheter, såsom exempelvis patent, mönster, varumärke eller upphovsrätt.
Användaren förpliktar sig vidare att inte lägga upp på Webbplatsen innehåll som på något sätt står i strid med gällande lag. Vid otillbörlig uppladdning av skyddat eller lagvidrigt material från Insamlarens sida, förpliktar sig denne att hålla Charity Storm/Föreningsinsamling.se och dess anställda fria från skada vid anspråk från tredje part. Vidare förbehåller sig Charity Storm/Föreningsinsamling.se rätten att avlägsna dylikt material från Webbplatsen samt att stänga av Insamlaren från fortsatt användning av Tjänsten. Utöver detta förbehåller sig Charity Storm/Föreningsinsamling.se rätten att radera allt material som företaget anser vara anstötligt. Med anstötligt menas exempelvis pornografiskt, förolämpande material eller material som i övrigt inte överensstämmer med god moral och etik.
Charity Storm/Föreningsinsamling.se tar inte ansvar för innehållet på de insamlingar som Användare startat. Charity Storm/Föreningsinsamling.se uppmanar den som finner något av innehållet anstötligt att kontakta Charity Storm/Föreningsinsamling.se på [email protected] så att innehållet kan raderas.
Vi förbehåller oss rätten att återanvända och återpublicera det material Insamlare gett Charity Storm/Föreningsinsamling.se tillgång till i samband med en insamlingsaktivitet t.ex. uppladdning av bilder. Charity Storm/Föreningsinsamling.se tillåts återanvända detta material i bl.a. marknadsföringssyfte.

7. Content on Charity Storm/Association Storm websites

Allt innehåll på Webbplatsen, samt alla eventuella rättigheter hänförliga till Tjänsten eller de tjänster och funktioner som ingår i Tjänsten, tillhör Charity Storm/Föreningsinsamling.se eller Charity Storms/Föreningsinsamling.se:s samarbetspartners. Innehållet på Webbplatsen är skyddat genom lag med hänsyn till upphovsrätt, marknadsföring och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, foton, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt medgivande från Charity Storm/Föreningsinsamling.se.
Användare får dock fritt göra utskrifter av materialet för privat, icke-kommersiellt, bruk förutsatt att:

  • dokumenten inte redigeras eller ändras på annat sätt
  • ingen avgift tas ut för materialet
  • att Charity Storm/Föreningsinsamling.se uttryckligen anges som källa.

Charity Storm/Föreningsinsamling.se tar inte ansvar för någon form av skada som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information som finns i eller hänvisas till i våra dokument.

8. Brand / Logos

Det ska vara tydligt att aktiviteten är en insamling som genomförs med hjälp av Charity Storm/Föreningsinsamling.se och inte ett samarbete. Logotyperna för Charity Storm/Föreningsinsamling.se får endast användas av Charity Storm/Föreningsinsamling.se och Charity Storms/Föreningsinsamling.se:s samarbetspartner. Användaren får alltså inte använda våra logotyper vid en egen insamlingsaktivitet utan medgivande av Charity Storm/Föreningsinsamling.se. Inte heller får varumärken från arrangörer av evenemang eller biståndsorganisationer användas utan deras uttryckliga samtycke.
Charity Storm/Föreningsinsamling.se har valt att skydda varumärkena för att ha kontroll över hur de används och lätt kunna agera mot obehörig användning i reklam och insamling. På detta sätt kan Charity Storm/Föreningsinsamling.se garantera Givarna att Charity Storm/Föreningsinsamling.se står bakom de aktiviteter och produkter som bär Charity Storms/Föreningsinsamling.se:s märken.

9. Privacy policy

Användaren samtycker till behandling av personuppgifter enligt nedan. Charity Storm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Användaren lämnar till Charity Storm/Föreningsinsamling.se. Charity Storm/Föreningsinsamling.se använder Användarens personuppgifter i syfte att identifiera Användaren, kommunicera med Användare, administrera Användarens personuppgifter för att uppfylla detta Avtal och i övrigt administrera Tjänsten. Användares personuppgifter kan även komma att behandlas i samband med direktmarknadsföring från Charity Storm/Föreningsinsamling.se och dess partnerföretag samt för statistikändamål. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut till utomstående personer eller företag som behöver uppgifterna för att Användare ska kunna genomföra den aktuella donationen via Tjänsten, för att informera om insamling samt i övrigt för att Användare ska kunna använda Tjänsten.
Användaren har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas avseende Användaren hos Charity Storm/Föreningsinsamling.se, oavsett hur dessa samlats in. Om Användare vill ha sådan information, ska en undertecknad begäran lämnas till Charity Storm/Föreningsinsamling.se. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras skriftligen, och kan inte skickas med e-post. Om Användares personuppgifter har behandlats i strid med personuppgiftslagen har Användaren enligt 28 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Användaren har när som helst rätt att avanmäla sitt intresse för att personuppgifterna behandlas i samband med marknadsföring.

Du är alltid välkommen att kontakta Charity Storm/Föreningsinsamling.se via e-postadressen [email protected] eller genom att skriva till oss på adressen
Charity Storm AB
Organisationsnummer 556870-1733
Upplandsgatan 71, Stockholm, Sverige

För vidare information om rättigheter och skyldigheter enligt Personuppgiftslagen hänvisas till Datainspektionens hemsida:
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/publicering-pa-internet/

10. Other provisions

Charity Storm/Föreningsinsamling.se kan komma att ändra Användarvillkoren. Användaren kommer att informeras om betydande förändringar när denne loggat in på Tjänsten. Detta gäller dock inte om ändringen beror på förändringar i lag eller annan författning eller på myndighets bud och som innebär att ändringen måste gälla omgående. Om Användaren inte vill godta förändringarna i Användarvillkoren har denne rätt att säga upp avtalet om Tjänsten för omedelbart upphörande.
Charity Storm/Föreningsinsamling.se äger rätt att överlåta sina rättigheter enligt dessa Användarvillkor. Användaren får varken upplåta eller överlåta sina rättigheter enligt Användarvillkoren. Dessa Användarvillkor utgör parternas fullständiga reglering av föremålet för Användarvillkoren och ersätter alla tidigare och samtida förhandlingar och överenskommelser, skriftliga såväl som muntliga, mellan parterna med anknytning därtill.

11. Dispute Resolution

Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal, som inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden. Om tvisten skall prövas i domstol skall den avgöras i svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.

12. Questions

För det fall frågor uppstår är du välkommen att kontakta Charity Storm/Föreningsinsamling.se på [email protected].